GDPR

Informare GDPR

Sterisin Service SRL, cu sediu în Strada Drumul Taberei, nr. 60, sector 6, București, tel. +40762601646, website: https://www.icdv.ro, email: gdpr@icdv.ro, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor Dvs. personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

Scopurile și baza legală a prelucrărilor

În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Sterisin Service SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Sterisin Service SRL prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

comenzi plasate telefonic sau folosind formularele de comanda de pe siteul https://www.icdv.ro

soluționare a plângerilor
închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Sterisin Service SRL prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate să furnizeze serviciile sau produsele din oferta.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Sterisin Service SRL), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Sterisin Service SRL va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Sterisin Service SRL sunt următoarele:

Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Sterisin Service SRL este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Sterisin Service SRL sunt următoarele:

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

nume, prenume,

detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală, cui,

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Sterisin Service SRL, strict în conformitate cu prevederile legale.

Sursa datelor cu caracter personal

Sterisin Service SRL prin serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către operator Sterisin Service SRL şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță
în cadrul activității de furnizare bunuri/servicii a operatorului
în cadrul activității de investigare/control.
colaboratorilor directi

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Perioada de stocare a datelor personale

Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Sterisin Service SRL de relații publice, furnizare servicii / bunuri după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din Sterisin Service SRL la adresa: dpo@icdv.ro sau în scris la sediul Sterisin Service SRL.

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.